Všeobecné obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1. Prvá časť týchto VOP (na účely prvej časti ďalej len „tieto VOP“) upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je CASCA Svietidlá s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 15, 821 0 Bratislava, Slovenská republika, IČO 50 956 299 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

Kontakt a bližšia identifikácia predávajúceho:

e-mail: eshop@casca.sk

telefón: +421 918 736 570

IČ DPH: SK2120538541

IČO: 50 956 299

adresa:

CASCA Svietidlá s. r. o.

Ivanská cesta 15

821 04 Bratislava

Slovenská republika

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

ba@soi.sk

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

www.soi.sk

1.2. Kupujúcim sa v zmysle prvej časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci ďalej aj samostatne „zmluvná strana“ alebo spoločne „zmluvné strany“).

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Predávajúci má najmä povinnosť:

a. dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a

b. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2.2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

2.4. Kupujúci má najmä povinnosť:

a. prevziať tovar,

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.

2.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom v množstve, kvalite, termíne a mieste.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára (kupujúcim vyplnený a zaslaný formulár ďalej len „objednávka“).

3.2. Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční predávajúci bez zbytočného odkladu, spravidla do dvoch pracovných dní po vykonaní objednávky, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) označenej ako „Potvrdená“ alebo podobným, významovo rovnakým označením. V prípade zistenia vyššej ceny si predávajúci vyžiada od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3.3. Automaticky vygenerované potvrdenie o zaevidovaní objednávky predávajúcim, ktoré je kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, má iba informatívny charakter, odosiela sa kupujúcemu za účelom upovedomenia kupujúceho o zaevidovaní objednávky a nepovažuje sa za záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim.

4. DOJEDNANIA O KÚPNEJ CENE

4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a poplatkov za doplnkové služby (ďalej len „kúpna cena“).

4.2. Detailné a aktualizované informácie o spôsoboch platby sa nachádzajú v sekcii Doprava a platba na e-shope predávajúceho. Niektoré spôsoby platby nemusia byť k dispozícii pre všetky objednávky, napríklad v závislosti od jej hodnoty alebo zvoleného spôsobu dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

4.3. Prípadné náklady za dopravu a balné budú zaúčtované pred odoslaním objednávky. V prípade, že sa má tovar kupujúcemu dopraviť mimo krajiny Európskej únie, môže kupujúcemu vzniknúť colný dlh a prípadne aj povinnosť uhradiť iné platby spojené s colnými operáciami vo výške a spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi krajiny, do ktorej sa tovar doručuje. Ak nie je uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, predávajúci nie je povinný znášať tieto povinnosti za kupujúceho.

4.4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne podľa kúpnej zmluvy.

5. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v dodatočnej primeranej lehote, ktorú kupujúci zároveň určí. V prípade, ak kupujúci takto nevyzve predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal byť tovar doručený, má sa za to, že tovar bol doručený, pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.2. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody vo výške skutočne vynaložených nákladov na pokus o doručenie objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby ho za neho prebrala tretia osoba. Ak je potrebné doručenie opakovať z dôvodov na strane kupujúceho (napríklad z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ním poverenej tretej osoby na dohodnutom mieste), všetky takto vzniknuté dodatočné náklady hradí kupujúci, vrátane prípadného skladného.

5.4. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu z kúpnej ceny a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.

5.5. Možnosti dopravy a aktualizované informácie o podmienkach dopravy sa nachádzajú v sekcii Doprava a platba na e-shope. Pre niektoré objednávky nemusia byť k dispozícii všetky druhy dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

5.6. Kupujúci ako príjemca tovaru súhlasí, že mu bude faktúra vydaná a doručená v elektronickom formáte. Predávajúci nie je po uzavretí kúpnej zmluvy povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o opravu alebo zmenu údajov vo faktúre, najmä o zmenu osoby kupujúceho a o zmenu dodacej adresy do iného štátu.

5.7. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neprevezme tovar ani do 5 dní po dodatočnej výzve predávajúceho a nedohodne sa s predávajúcim na inom termíne prevzatia tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia, a to najmä kúpnu cenu a tovar, ku ktorému predávajúci nadobúda právo voľne disponovať. Právo predávajúceho na náhradu škody podľa ods. 5.2 tým nie je dotknuté.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo prevzatím od dopravcu.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od dopravcu.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

7.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 7.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť reklamačný formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho.

7.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Predávajúci NEAKCEPTUJE tovar vrátený na jeho adresu balíkom - DOBIERKOU. Tento balík nebude prevzatý a bude vrátený späť odosielateľovi. Ak bola cena uhradená čiastočne formou darčekového poukazu, vráti predávajúci peňažné prostriedky čiastočne formou darčekového poukazu, a to v pomere, v akom bola cena uhradená.

7.4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.5. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim pri vrátení tovaru kupujúcim iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ak bola cena tovaru kupujúcim uhradená prostredníctvom darčekovej poukážky, predávajúci vráti darčekovú poukážku. Ak bola cena tovaru zaplatená čiastočne darčekovým poukazom, predávajúci vráti finančné prostriedky čiastočne darčekovým poukazom v pomere, v akom bola cena zaplatená.

7.6. Ak sú súčasťou dodávky žiarovky (svetelné zdroje), ktoré sú súčasťou zakúpeného svietidla a sú tak úplne zadarmo, nevzťahuje sa na ne záruka, ide o reklamný predmet.

7.7. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr., že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať, o čom kupujúceho informuje. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

7.8. Na odstúpenie od zmluvy má nárok kupujúci - spotrebiteľ. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ a uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), zákonná možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na nej nevzťahuje.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“), a to Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk), pričom kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje podľa § 12 Zákona o ARS. V návrhu je potrebné uviesť e-mailový kontakt predávajúceho: eshop@casca.sk . Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy.

8.2. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení aplikovať platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto VOP boli vyhotovené dňa 01.02.2024. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa vždy spravuje VOP platnými a účinnými v čase odoslania objednávky.

9.2. Ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ a listových zásielok.

9.3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú zmluvou, týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona š. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy. V pochybnostiach o obsahu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci - spotrebiteľ, alebo týchto VOP vrátane ich príloh platí výklad, ktorý je pre kupujúceho - spotrebiteľa priaznivejší.

9.5. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné vyžadovať, aby došlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z týchto VOP, zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou zmierom. Ak zmluvné strany nevyriešia akýkoľvek spor, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zo zmluvy zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na riešenie takéhoto sporu je daná právomoc slovenských súdov.